فایل کامل|اقتصاد کاربردی براي مديران|

اقتصاد کاربردی براي مديران|50684069|tda50684069|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل اقتصاد کاربردی براي مديرانرا مشاهده می نمایید

حجم فایل : 200.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 31
اقتصاد كاربردي براي مديران بسمه تعالي تابع تولید تابع تولید، تولید مقدار بازده در یک اقتصاد را به درداده عوامل تولید و وضعیت دانش فنی ارتباط می دهد. تابع زیر تابع تولید را برحسب نماد نشان میدهد:
که در رابطه، Nو K نشان دهنده درداده سرمایه و نیروی کارو A نشان دهنده وضع دانش فنی است. تابع تولید AF(K,N) در معادله بالا مبین آن است که بازده تولید شده به عوامل درداده K و N و وضعیت دانش فنی بستگی دارد. افزایش عوامل درداده و بهبود دانش فنی به افزایش در عرضه بازداده می انجامد.
عوامل تولیدکننده رشد بازداده را نشان می دهد:
پیشرفت دانش فنی+ رشد سرمایه × سهم سرمایه نیروی کار+ رشد × سهم نیروی کار= رشد بازداده که در آن ө-1 و ө اوزانی هستند که سهم درآمد نیروی کار و سرمایه را در تولید نشان میدهند. 1- تأثیر رشد عوامل درداده در دو قلم اول مشاهده می شود. نیروی کار و سرمایه هریک معادل میزان رشد خود ضرب در سهم آن داده در درآمد، به رشد بازداده کمک می کند.
2- میزان بهبود دانش فنی، که پیشرفت دانش فنی یا رشد فرآوری کل عوامل نامیده می شود. میزان رشد فرآوری کل عوامل عبارت از مقداری است که بازداده در نتیجه بهبود شیوه تولید، بدون تغییر کلیه درداده ها، افزایش می یابد، به دیگر سخن هنگامی که فرآوری کل عوامل دارای رشد است که با همان عوامل تولید، بازداده بیشتری به دست آید.
3- یک تابع تولید، عوامل درداده و دانش فنی را به سطح بازداده ارتباط می دهد. رشد بازداده با فرض ثبات سطح دانش فنی، عبارت از میانگین وزنی رشد در داده هاست که اوزان برابر با سهم درآمدند. تابع تولید توجیهات را به عوامل درداده و تغییرات در دانش فنی، به منزله منابع رشد بازداده معطوف می کند.
4- نظریه رشد، عوامل تشکیل دهنده رشد میان مدت و بلندمدت بازداده را مورد مطالعه قرار می دهد. این معادله تأثیر رشد درداده و بهبود فرآوری را در رشد بازداده خلاصه می کند:
نتیجه گیری:
اقتصاد دانان طرفدار دیدگاه عرضه، افزایش سطح و میزان رشد بازداده اشتغال کامل را، از طریق ایجاد انگیزه های بهتر برای کارکردن، پس انداز و سرمایه گذاری و از طریق کاهش مقررات پیشنهاد می کنند، پژوهشهای تجربی نشان می دهد که این انگیزه ها در بخش طرف عرضه نیروی کار موفق است و اینکه کاهش کسری دولت سبب تهییج سرمایه گذاری می شود. ∆Y ∆N NO YO Y=F(N,…) تابع تولید مقدار بازداده را به درداده نیروی کار، باتوجه به سایر عواملف، نظیر سرمایه، ارتباط می دهد. افزایشهای متوالی نیروی کار، اضافه بازداده کمتر و کمتری را به دست می دهد. تولید نهایی نیروی کار X∆/ Y∆ یعنی افزایش بازداده برای هر واحد افزایش در اشتغال با شیب تابع تولید نشان داده شده است. مسطح شدن شیب نشان دهنده آن است که تولید نهایی نیروی کار نزولی است. رشد اقتصاد رشد سولو با وجود اینکه الگوی سولو بهترین چارچوب را برای آغاز بررسی مبحث رشد اقتصادی ارائه می کند ، درواقع این...مطالب دیگر:
بررسی سود و زیان و اجزای آن دز بازده سهامتشکیل پوشش فسفات در فلزات و بررسی شتاب دهنده ها در آنمحافظت از زنگ زدگی فلزات با فسفاتآماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنهاپوششهای پایه رنگارزیابی مسئولیت مدنی مدیران در معاملات در حقوق انگلیسمسئولیت مدنی شرکت سهامی ‌در حقوق ایران و انگلیسبررسی معاملات مدیران در شرکتهای مدنیبررسی معاملات مدیران در شرکتهای تجاریبررسی عوامل افزایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش آنبررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشیبررسی اطعام در زمان عباسیبررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیهبررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسیآیین زندگانی زمان عباسیبررسی تطبیقی محاربه،بغی و شورشارزیابی اخلاقی و روانی سقط جنین و بررسی فقهی و حقوقی آن از نگاه شیعهبررسی تولید سنگ نمک و معادن فعال نمک با نگاهی به معادن گرمسارازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز و نقش گسل در آنبررسی فقهی شورش در برابر حاكم و حكومت اسلامی و نحوه بخشودگی مجازات در آنبررسی بغی از نگاه شیعه و حقوق ایرانبررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهای زمین شناسیبررسی عوامل موثر سازمانی بر نگرش افراد و نقشهاپاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشدمقاله بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد